Edifici CATT Gremi · Av. Comunitat Europea 34 · 08917 Badalona

Serveis interns de gestió de tràmits

AEMIFESA dona suport als associats amb l’objectiu de facilitar la feina ens els tràmits propis del sector de les instal·lacions i de la seguretat industrial. El model ofert per l’entitat segueix els criteris d’excel·lència per tal d’assolir la tramitació de la documentació oficial dels agremiats davant dels organismes corresponents, de manera ràpida i eficaç. En l’apartat d’accés privat es troba el millor preu per a cada gestió exclusiu per als nostres associats. Si cliqueu aquí aneu a l’àrea privada per disposar d’aquesta informació. El conjunt de tràmits que s’ofereixen són:

Registre d'Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya (RASIC)

ALTA RASIC (Registre d’Agent de la Seguretat Industrial de Catalunya).
Les persones físiques o jurídiques que vulguin iniciar una activitat com a instal·ladores, mantenidores i/o reparadores d’instal·lacions industrial han de fer la tramitació davant de la Generalitat de Catalunya. Aquesta gestió s’ha de fer per cada activitat desenvolupada.
Els preus depenen de cada gestió realitzada segons sigui el nombre d’activitats donades d’alta.

Modificació dades identificatives de l’empresa.
Qualsevol canvi que tingui l’empresa associada sobre la seva situació jurídica (nova adreça legal, nou representant legal, canvi de nom, nous carnets per afegir nous professionals, baixa per jubilació que suposa la baixa del RASIC, etc.) és de compliment obligat realitzar la modificació al Departament d’Indústria de la Generalitat de Catalunya.

Modificació de dades de baixa o alta d’una activitat.
Qualsevol canvi que tingui l’empresa associada sobre una alta o baixa d’una activitat, també és de compliment obligat notificar-la al Departament d’Indústria de la Generalitat de Catalunya.

Modificació de les dades dele tècnics i dels professionals.
Qualsevol canvi que tingui l’empresa associada sobre la modificació de les dades dels tècnics o professionals que formen part de l’empresa, també és de compliment obligat notificar-la al Departament d’Indústria de la Generalitat de Catalunya.

Baixa registre RASIC definitiu.
La baixa del registre del RASIC per jubilació o per qualsevol altra causa és d’obligat compliment notificar-ho al Departament d’Indústria de la Generalitat de Catalunya.

Manipulació dels gasos fluorats

Certificat personal de gasos fluorats.
Regulat segons al Reial Decret 115/2017. El certificat personal és el document mitjançant el qual l’Administració reconeix al seu titular la capacitat per manipular els gasos fluorats.

Certificat empresa de gasos fluorats.
Regulat segons al Reial Decret 115/2017. El certificat d’empresa és el document mitjançant el qual l’Administració reconeix a l’empresa instal·ladora la capacitat per manipular gasos fluorats, bé per a aparells de climatització (ja siguin de fred o de calor) o bé per a sistemes de protecció i extinció contraincendis.

Instal·lacions fotovoltaiques

Tramitació i obtenció del RAC (Registre d’autoconsum de Catalunya)
AEMIFESA gestiona la inscripció. En l’apartat d’accés privat es troba el millor preu per aquesta gestió, exclusiu per als nostres associats. Si cliqueu aquí aneu a l’àrea privada per disposar d’aquesta informació.

Segons cada cas tipus de autoconsum cal aportar una determinada documentació:

  • RITSIC (servei ofert per TÜV Rheiland)
  • Memòria tècnica descriptiva o projecte (servei ofert pel Gabinet d’Enginyeria)

Cada entitat indicarà de cada documentació el preu especial per als associats d’AEMIFESA.

Registre d'Empreses acreditades de Catalunya /RAE

Tramitació, obtencio i renovació del REA
Per garantir la seguretat i qualitat en l’ocupació, la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, i el Reial decret 1109/2007, de 24 d’agost, que la desenvolupa, estableixen que tota empresa que tingui intenció d’intervenir en un procés de contractació o subcontractació en el sector de la construcció ha d’estar inscrita prèviament en aquest registre.

Documentació a aportar:

  • Formulari (declaració de l’empresari i la sol·licitud del tràmit).
  • Certificat acreditatiu de l’organització preventiva a la Llei 31/1995. de prevenció de riscos laborals i certificat de formació dels treballadors (nivell directiu i productiu)
Per qualsevol consulta d’aquest àmbit contacteu amb el 93 384 60 75 o envieu un e-mail a: tramits@aemifesa.org