Edifici CATT Gremi · Av. Comunitat Europea 34 · 08917 Badalona

Formació professional ocupacional (FPO). Certificats professionals.

La Formació Professional Ocupacional aplega els certificats de professionalitat que són els documents oficials que acrediten les competències professionals i garanteixen que la persona que els obté té els coneixements, les habilitats i les aptituds per desenvolupar una activitat laboral d’acord amb les exigències del mercat de treball.

Cada certificat de professionalitat acredita una qualificació professional del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals encara que, de manera excepcional, poden haver-hi certificats que acreditin només una part de la qualificació.

Tots els certificats de professionalitat inclouen un mòdul de formació pràctica en centres de treball. La superació d’aquest mòdul de pràctiques és imprescindible per obtenir el certificat de professionalitat.

Els certificats de professionalitat homologats pel Servei d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya i desenvolupats a AEMIFESA FORMACIÓ de manera presencial són els següents. Aquesta formació pot ser subvencionada o privada.

ELEE0108

Certificat professional (CP) d’operacions auxiliars
 de muntatge de
xarxes elèctriques.

Nivell 1

Durada del curs: 220 hores.

ELES0208

Certificat professional (CP) d’operacions auxiliars de muntatge d’instal·lacions. Electrotècniques i de telecomunicacions a edificis.

Nivell 1

Durada del curs: 380 hores.

ELEE0109

Certificació professional (CP) per al muntatge i manteniment d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió.

Nivell 2

Durada del curs: 920 hores.

ENAE0108

Certificat professional (CP) per al muntatge i manteniment d’instal·lacions solars fotovoltaiques.

Nivell 2

Durada del curs: 540 hores.

ELEM0111

Certificat professional (CP) per al muntatge i manteniment de sistemes domòtics i inmòtics.

Nivell 2

Durada del curs: 480 hores.

ELEM0311

Certificat professional (CP) per al muntatge i manteniment de sistemes d’automatització industrial.

Nivell 2

Durada del curs: 510 hores.

IMAI0108

Certificat professional (CP) d’operacions de fontaneria i calefacció-climatització domèstica.

Nivell 1

Durada del curs: 480 hores.

ENAE0208

Certificat professional (CP) per al muntatge i manteniment  d’instal·lacions solars tèrmiques.

Nivell 2

Durada del curs: 540 hores.

IMAR0208

Certificat professional (CP) per al muntatge i manteniment d’instal·lacions de climatització i ventilació-extracció.

Nivell 2

Durada del curs: 500 hores.

IMAR0408

Certificat professional (CP) per al muntatge i manteniment d’instal·lacions calorífiques.

Nivell 2

Durada del curs: 500 hores.

IMAR0108

Certificat professional (CP) per al muntatge i manteniment d’instal·lacions frigorífiques.

Nivell 2

Durada del curs: 540 hores.

ENAS0110

Certificat professional (CP) per al muntatge, posada en servei, manteniment, inspecció i revisió d’instal·lacions receptores d’aparells de gas.

Nivell 2

Durada del curs: 540 hores.

SSCE0110

Certificat professional (CP) per a la docència de la formació professional per a l’ocupació.

Nivell 3

Durada del curs: 380 hores.

ADGG0408

Certificat professional (CP) d’operacions auxiliars de serveis administratius i generals.

Nivell 1

Durada del curs: 430 hores.