Edifici CATT Gremi · Av. Comunitat Europea 34 · 08917 Badalona

Anglès A.1.A

Edifici CATT Gremi Av Comunitat Europea, 34, Badalona, Catalunya

Comprendre i utilitzar expressions quotidianes i familiars, així com frases enfocades a poder interactuar de forma natural. Expressió oral, escrita i familiarització amb la llengua anglesa.

100% subvencionat

Anglès A.1.A.

Edifici CATT Gremi Av Comunitat Europea, 34, Badalona, Catalunya

Aquest curs permet capacitar a l'alumnat per utilitzar l'idioma de forma senzilla però adequada i eficaç, sent capaç de comprendre, expressar-se i interactuar, tant en forma parlada com a escrita, en situacions quotidianes, que requereixin comprendre i produir textos breus, en diversos registres i en llengua estàndard, que versin sobre aspectes bàsics concrets de temes […]